Startsida

Saneringstjänst

Tjänster

Bilpark

WC:na

Vodaclean-
minireningsverk


Referenslista
& länkar


Kontakt

Tjänster

Våra tjänster består av fyra grundtjänster, torrsugning / blåsning, högtrycksspolning vid avloppsstockning och ångtvätt, samt filmning och vinkelbestämning av diverse rörsystem. Dokumentationen kan fås på DVD och i skriftlig form. Saneringstjänst hyr också ut (och underhåller) flyttbara WC:n. Saneringstjänst fungerar också som återförsäljare av Vodaclean-minireningsverk.

Med torrsugningsaggregaten suger man bl.a. sand, grus, spån, flis, torv, kol, aska och bergull. Även våta material går bra. Med aggregaten finns också möjlighet att blåsa ex. krossgrus. Denna funktion kan användas t.ex. vid isolering av husgrunder. Tankens volym på den äldre torrsugen är 12 000 liter och på den nyare 15 000 liter. (se www.eurmark.fi).

Högtrycksspolningsaggregaten är s.k. kombiaggregat. De innefattar både vatten- och slamtank, som används främst till att spola upp och suga ur olika slag av rör. Aggregaten har flera olika munstycken, vars användning beror på stockningens art. Den nyare bilens vattentanks volym är 10 000 liter och slamtankens 6 000 liter och den äldre bilen rymmer 8000 liter vatten och 5000 liter slam. (se www.eurmark.fi ).

Ångtvätt sker främst av svårt nersmutsade utrymmen och dylikt.

Sluthantering av material sker i enlighet med hur ifrågavarande material skall hanteras ur miljöperspektiv samt förs till olika platser enligt givna direktiv.